ਪਟਨਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਟਨਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮਧੂਬਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪਟਨਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪਟਨਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਵਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
Aurangਰੰਗਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਾਲਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭੋਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਕਸਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਚਤ੍ਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਛਪਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਜਮੂਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੈਮੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕੋਡੇਰਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮਧੂਬਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਾਲੰਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਨਵਾਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪਟਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਰੋਹਤਾਸ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੀਵਾਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪਟਨਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ