ਪੋਰਬੰਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੋਰਬੰਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਜਾਮਨਗਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਜੂਨਾਗੜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਪੋਰਬੰਦਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਰਾਜਕੋਟ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,910
ਪੋਰਬੰਦਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੋਰਬੰਦਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੁਆਰਕਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਜਾਮਨਗਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਜੂਨਾਗੜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਪੋਰਬੰਦਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਰਾਜਕੋਟ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,880
ਪੋਰਬੰਦਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ