ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਬੀਰਭੂਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਧਨਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਦੁਮਕਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਹੁਗਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਹਾਵੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਜਮਤਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਕੋਲਕਾਤਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਨਾਦੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਾਨੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪਾਕੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,150
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪੁਰੂਲਿਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਾਨੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਬੀਰਭੂਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਧਨਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,770
ਦੁਮਕਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,770
ਹੁਗਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਹਾਵੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਜਮਤਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,770
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਕੋਲਕਾਤਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਨਾਦੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਾਨੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪਾਕੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,770
ਪਾਸਚਿਮ ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪੁਰਬਾ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪੁਰੂਲਿਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਾਨੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,670
ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ