ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਭੰਡਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਗੋਂਡੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕਵਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਮੁੰਗੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਰਾਏਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬਲੋਡਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਬੇਮੇਟਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਭੰਡਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਧਮਤਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਗੋਂਡੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਕਾਂਕੇਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕਵਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਮਹਾਸਮੁੰਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਮੁੰਗੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰਾਏਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ