ਰਾਜਸਮੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਜਸਮੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਾਵੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,230
ਭਿਲਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਚਿਤੌੜਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਜੋਧਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਨੀਮਚ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,210
ਪਾਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਰਾਜਸਮੰਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਸਿਰੋਹੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਉਦੈਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,140
ਰਾਜਸਮੰਦ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਜਸਮੰਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਾਵੱਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਿਲਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਚਿਤੌੜਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਡੂੰਗਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਜੋਧਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਨੀਮਚ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਪਾਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਰਾਜਸਮੰਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਸਿਰੋਹੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਉਦੈਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,730
ਰਾਜਸਮੰਦ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ