ਰਾਮਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਮਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,480
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਮਗੜ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਾਮਗੜ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਚਤ੍ਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਦੇਵਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮੂਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਕੋਡੇਰਮਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲਾਤੇਹਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਨਵਾਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,710
ਪਲਾਮੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਮਗੜ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ