ਰਤਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਤਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਸੰਗਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਸਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਰਤਨਾਗਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਰਤਨਾਗਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸੰਗਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਤਨਾਗਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ