ਸਾਇਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਾਇਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਚੰਪਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਲੰਗਲੇਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਮਮਿਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਸਾਇਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,060
ਸਾਇਹਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਾਇਹਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਈਜ਼ੌਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਚੰਪਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਲੌਂਗਟਲਾਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਲੰਗਲੇਈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਮਮਿਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਸਾਇਹਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,250
ਸਾਇਹਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ