ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਬੋਕਾਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਧਨਬਾਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਗਿਰੀਦੀਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਗੁਮਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਜਮਤਾਰਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਕੋਂਝਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਖੁੰਟੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਮਯੂਰਭੰਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਪੁਰੂਲਿਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 72,900
ਰਾਮਗੜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਰਾਂਚੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਸਿਮਡੇਗਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 73,010
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਬੋਕਾਰੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਧਨਬਾਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਗਿਰੀਦੀਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਗੁਮਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਜਮਤਾਰਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਕੋਂਝਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਖੁੰਟੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਮਯੂਰਭੰਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਪੁਰੂਲਿਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,580
ਰਾਮਗੜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਰਾਂਚੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਸਿਮਡੇਗਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 83,720
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ