ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਕੋਂਝਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,440
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,530
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਨਕੁਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਬੋਕਾਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਧਨਬਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗਿਰੀਦੀਹ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਗੁਮਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਜਮਤਾਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਕੋਂਝਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਖੁੰਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਲੋਹੜਗਾਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਮਯੂਰਭੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਪਾਸਚਿਮ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਪੁਰੂਲਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,660
ਰਾਮਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਰਾਂਚੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਿਮਡੇਗਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਵੈਸਟ ਸਿੰਘਭੂਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,760
ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਖਰਸਵਾਨ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ