ਸਤਾਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਤਾਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਪੁਣੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਰਾਏਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਸੰਗਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਸਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਸਤਾਰਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਤਾਰਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਕੋਲਹਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਪੁਣੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਰਾਏਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਰਤਨਾਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਸੰਗਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਸਤਾਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਸਿੰਧੁਦੁਰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਸਤਾਰਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ