ਸਿਓਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਓਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਭੰਡਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਗੋਂਡੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਜਬਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਮੰਡਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਨਾਗਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,190
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਸਿਓਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,250
ਸਿਓਨੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਓਨੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਾਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਭੰਡਾਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਛਿੰਦਵਾੜਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਗੋਂਡੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਜਬਲਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਮੰਡਲਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਨਾਗਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,810
ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਸਿਓਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,880
ਸਿਓਨੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ