ਸ਼ਾਹਦੋਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਾਹਦੋਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਡਿੰਡੋਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਜਬਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਕਟਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਕਵਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਕੋਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਮੰਡਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਮੁੰਗੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਰੀਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਤਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਿੱਧੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸੂਰਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,490
ਉਮਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਾਹਦੋਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਾਹਦੋਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਨੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਡਿੰਡੋਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਜਬਲਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਕਟਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਕਵਰਧਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਕੋਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਮੰਡਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਮੁੰਗੇਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਰੀਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਤਨਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਿੱਧੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸੂਰਜਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,720
ਉਮਰਿਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਾਹਦੋਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ