ਸਿਓਹਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਓਹਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਿਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਬੇਟੀਆਹ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਭੋਜਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਛਪਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਦਰਭੰਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਦਿਓਰੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,060
ਮਧੂਬਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਨਾਲੰਦਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਪਟਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸਹਾਰਸਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸਿਓਹਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸੀਵਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸੁਪੌਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,010
ਸਿਓਹਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿਓਹਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਾਲਿਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,520
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਬੇਟੀਆਹ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਭੋਜਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਛਪਰਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਦਰਭੰਗਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਦਿਓਰੀਆ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,520
ਗੋਪਾਲਗੰਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਜਹਾਨਾਬਾਦ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,520
ਮਧੂਬਨੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਮੋਤੀਹਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਨਾਲੰਦਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਪਟਨਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸਹਾਰਸਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸਿਓਹਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸੀਵਾਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸੁਪੌਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਵੈਸ਼ਾਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,460
ਸਿਓਹਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ