ਸ਼ੀਓਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੀਓਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਬਾਰਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਬੁੰਡੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਦੌਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਗੁਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਗਵਾਲੀਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਝਲਾਵਾੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਕਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਕੋਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਮੋਰੈਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਵੈਮਾਧੋਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਟੋਂਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,820
ਸ਼ੀਓਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ੀਓਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਬਾਰਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਬੁੰਡੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਦੌਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਗੁਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਗਵਾਲੀਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਝਲਾਵਾੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਕਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਕੋਟਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਮੋਰੈਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਵੈਮਾਧੋਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਸ਼ੀਓਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਟੋਂਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,960
ਸ਼ੀਓਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ