ਸਿੱਧੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿੱਧੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸੋਨਭੱਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੂਰਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,890
ਸਿੱਧੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਿੱਧੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਅਨੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਡਿੰਡੋਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਕਟਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਕੌਸ਼ੰਬੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰੀਵਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਤਨਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸ਼ਾਹਦੋਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੱਧੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੰਗਰੌਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸੋਨਭੱਦਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੂਰਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਉਮਰਿਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,040
ਸਿੱਧੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ