ਸੋਨੀਤਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨੀਤਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਬਿਸਵਾਨਥ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਗੋਲਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਜੋਰਹਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਲਖੀਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਾਜੁਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਤਵਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,760
ਸੋਨੀਤਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨੀਤਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਕਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਬਿਸਵਾਨਥ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦਾਰੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਦੀਮਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਗੋਲਘਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਹੋਜੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਜੋਰਹਾਟ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਾਮਰੂਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਲਖੀਮਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਾਜੁਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਮੋਰੀਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਾਗਾਓਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਨਲਬਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਪੀਰੇਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਰੀ ਭੋਇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਤਵਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਉਦਾਲਗੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਵੋਖਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,050
ਸੋਨੀਤਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ