ਸੁਕਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੁਕਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਜਗਦਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਕੋਰਪੁੱਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸੁਕਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,800
ਸੁਕਮਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੁਕਮਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਬੀਜਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਜਗਦਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਕੌਂਡਾਗਾਓਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਕੋਰਪੁੱਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਨਬਰੰਗਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸੁਕਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,940
ਸੁਕਮਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ