ਸੁਪੌਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੁਪੌਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮਧੇਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮਧੂਬਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਸੁਪੌਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,790
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,750
ਸੁਪੌਲ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੁਪੌਲ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬਾਂਕਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਬੇਗੁਸਾਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਭਾਗਲਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਦਰਭੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕਟਿਹਾਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਖਗਰੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਲਖਿਸਾਰਾਏ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮਧੇਪੁਰਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮਧੂਬਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁੰਜਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਪੂਰਨੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਹਾਰਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਾਹਿਬਗੰਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸਮਸਤੀਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸਿਓਹਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੀਤਾਮਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਸੁਪੌਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,930
ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,870
ਸੁਪੌਲ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ