ਸੂਰਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੂਰਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਨੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਭਾਰੂਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਭਾਵਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਦਮਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਨੰਦੂਰਬਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਨਰਮਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਨਵਸਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਸਿਲਵਾਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਸੂਰਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਤਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਡਾਂਗਾਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਵਡੋਦਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਵਲਸਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਸੂਰਤ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੂਰਤ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਆਨੰਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਾਰੂਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਾਵਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਦਮਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਨੰਦੂਰਬਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨਰਮਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਨਵਸਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਸਿਲਵਾਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸੂਰਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਤਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਡਾਂਗਾਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਵਡੋਦਰਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਵਲਸਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਸੂਰਤ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ