ਡਾਂਗਾਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਾਂਗਾਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਦਮਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਧੂਲੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਨੰਦੂਰਬਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਨਰਮਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਨਾਸਿਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਨਵਸਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਪਾਲਘਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,830
ਸਿਲਵਾਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਸੂਰਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਤਪੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਡਾਂਗਾਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਵਲਸਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,900
ਡਾਂਗਾਂ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਡਾਂਗਾਂ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਦਮਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਧੂਲੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਨੰਦੂਰਬਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਨਰਮਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਨਾਸਿਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਨਵਸਾਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਪਾਲਘਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,970
ਸਿਲਵਾਸਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਸੂਰਤ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਤਪੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਡਾਂਗਾਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਵਲਸਾਦ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,060
ਡਾਂਗਾਂ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ