ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕੁਡਲੋਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਧਰਮਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਈਰੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਕਰਾਈਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,030
ਕਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਮਦੁਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਨਮੱਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਲੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਰਿਆਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕੁਡਲੋਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਧਰਮਪੁਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਈਰੋਡ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਕਰਾਈਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,220
ਕਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਮਦੁਰੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਨਾਗਾਪਤਿਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਨਮੱਕਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੈਰਾਮਾਲੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੁਡੁਕੋਟੋਟੈ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਰਮਨਾਥਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਲੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਿਵਾਗੰਗਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਟੇਨੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤੰਜਾਵਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਵਰੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵਿਲੁਪੁਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵਿਰੁਦੁਨਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ