ਤਿਰੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਈਰੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਕਰੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਦੁਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,550
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਪਲੱਕੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਸਲੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਟੇਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,680
ਤਿਰੂਪੁਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਪੁਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚਮਰਾਜਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਧਰਮਪੁਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਡਿੰਡੀਗੂਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਈਰੋਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਇਡੁੱਕੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਕਰੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਦੁਰੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਮਲਾਪਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਮੈਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,800
ਨਮੱਕਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਨੀਲਗੀਰਿਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਪਲੱਕੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਸਲੇਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਟੇਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤ੍ਰਿਸੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਤਿਰੂਚਿਰਪੱਲੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵਯਨਾਡ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,950
ਤਿਰੂਪੁਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ