ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਨੈਲੋਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,710
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,670
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਚੇਨਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਚਿਤੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਕੰਚੀਪੁਰਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਨੈਲੋਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਪਾਂਡਿਚਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,990
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਵੇਲੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,940
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ