ਉਜੈਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਜੈਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਬਰਵਾਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਧਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਝਾਬੂਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਮੰਡਸੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,500
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਰਤਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਉਜੈਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,570
ਉਜੈਨ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਜੈਨ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਬਾਂਸਵਾੜਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਬਰਵਾਨੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਦੇਵਾਸ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਧਾਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਇੰਦੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਝਾਬੂਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਖਰਗੋਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਮੰਡਸੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਰਾਜਗੜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਰਤਲਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸਿਹੌਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਉਜੈਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,820
ਉਜੈਨ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ