ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਧਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਗੋਮਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,630
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,750
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,780
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,730
ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਆਈਜ਼ੌਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਬੇਲੋਨੀਆ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਕੈਚਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਚੰਪਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਧਲਾਈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਧਰਮਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਗੋਮਤੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਹੈਲਕੰਡੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਜਿਰੀਬਾਮ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਕਰੀਮਗੰਜ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,890
ਖੋਵੈ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਕੋਲਾਸੀਬ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਮਮਿਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,030
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਉਨਾਕੋਟੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 68,010
ਉਨਾਕੋਟੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ