ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਆਈਜ਼ੌਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਬੇਲੋਨੀਆ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਕੈਚਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,590
ਚੰਪਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,750
ਧਲਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਧਰਮਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,590
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਗੋਮਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਹੈਲਕੰਡੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,590
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਜਿਰੀਬਾਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,750
ਕਰੀਮਗੰਜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,590
ਖੋਵੈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਕੋਲਾਸੀਬ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਮਮਿਤ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,750
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਉਨਾਕੋਟੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,790
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 73,730
ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਉਨਾਕੋਟੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅਗਰਤਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਆਈਜ਼ੌਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਬੇਲੋਨੀਆ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਕੈਚਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,300
ਚੰਪਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਚੁਰਚੰਦਪੁਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,490
ਧਲਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਧਰਮਨਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,300
ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਗੋਮਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਹੈਲਕੰਡੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,300
ਜੈਨਟੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਜਿਰੀਬਾਮ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,490
ਕਰੀਮਗੰਜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,300
ਖੋਵੈ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਕੋਲਾਸੀਬ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਮਮਿਤ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਫੇਰਜ਼ਵਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,490
ਸਿਪਾਹੀਝਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਸੇਰਸ਼ਿਪ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਉਨਾਕੋਟੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,540
ਪੱਛਮੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 93,470
ਉਨਾਕੋਟੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ