ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਚਰੈਇਡਿਓ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਧੇਮਾਜੀ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਡਿਬਰੂਗੜ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਗੋਲਘਾਟ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਜੋਰਹਾਟ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਲਖੀਮਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਮਾਜੁਲੀ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਸੋਮ 24 ਮਈ 2024 72,040
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਸਿਬਸਾਗਰ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 24 ਮਈ 2024 71,870
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 71,930
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਚਰੈਇਡਿਓ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਧੇਮਾਜੀ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਡਿਬਰੂਗੜ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਗੋਲਘਾਟ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਜੋਰਹਾਟ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਲਖੀਮਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਮਾਜੁਲੀ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਸੋਮ 24 ਮਈ 2024 90,760
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਸਿਬਸਾਗਰ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 24 ਮਈ 2024 90,540
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 24 ਮਈ 2024 90,610
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ