ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਧੇਮਾਜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਡਿਬਰੂਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਧੇਮਾਜੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਡਿਬਰੂਗੜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਪੂਰਬੀ ਖਮੇਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੂਰਬੀ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਲੋਅਰ ਸਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਤਿਨਸੁਕੀਆ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵੈਸਟ ਕਾਮੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਵੈਸਟ ਸਿਯਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਅਪਰ ਸਿਬਨਸਿਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ