ਵਲਸਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਲਸਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਭਾਵਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਦਮਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਨਰਮਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਨਾਸਿਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਨਵਸਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਪਾਲਘਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਸਿਲਵਾਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,600
ਸੂਰਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਤਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਠਾਣੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,510
ਡਾਂਗਾਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਵਲਸਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 56,590
ਵਲਸਾਦ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਲਸਾਦ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਾਰੂਚ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਭਾਵਨਗਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਦਮਨ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਨਰਮਦਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਨਾਸਿਕ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਨਵਸਾਰੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਪਾਲਘਰ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਸਿਲਵਾਸਾ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,850
ਸੂਰਤ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਤਪੀ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਠਾਣੇ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,740
ਡਾਂਗਾਂ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਵਲਸਾਦ 05 ਫਰਵਰੀ 2023 67,830
ਵਲਸਾਦ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ