ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਗਜਪਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਕੋਰਪੁੱਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਰਿਆਗਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਗਜਪਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਕੋਰਪੁੱਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਰਿਆਗਦਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ