ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਗੁੰਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਖਾਮਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,840
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,920
ਯਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,030
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਭਦਰਦ੍ਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਗੁੰਟੂਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਖਾਮਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਮਚੀਲੀਪੱਟਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 69,990
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,080
ਯਨਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,220
ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ