ਵੋਖਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵੋਖਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਚਰੈਇਡਿਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਧੇਮਾਜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਦੀਮਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਗੋਲਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਹੋਜੈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਜੋਰਹਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਕਿਫੇਰੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਕੋਹਿਮਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਤਾਂਘ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਮਾਜੁਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਸੋਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਨਾਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,380
ਪੀਰੇਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਫੈਕ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਸੇਨਾਪਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਸਿਬਸਾਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਤੁਨਸੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਉਖਰੂਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,450
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,330
ਵੋਖਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 57,470
ਵੋਖਾ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਵੋਖਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਚਰੈਇਡਿਓ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਧੇਮਾਜੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਦੀਮਾ ਹਸੌ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਦੀਮਾਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਗੋਲਘਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਹੋਜੈ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਜੋਰਹਾਟ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਕਿਫੇਰੇ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਕੋਹਿਮਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਲਖੀਮਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਤਾਂਘ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,980
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਮਾਜੁਲੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਸੋਮ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਨਾਗਾਓਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,980
ਪੀਰੇਨ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਫੈਕ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਸੇਨਾਪਤੀ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਸਿਬਸਾਗਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਸੋਨੀਤਪੁਰ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਤੁਨਸੰਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਉਖਰੂਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,070
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 67,930
ਵੋਖਾ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 08 ਫਰਵਰੀ 2023 68,090
ਵੋਖਾ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ