ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਚਰੈਇਡਿਓ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਦੀਮਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਗੋਲਘਾਟ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਜੋਰਹਾਟ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਕਿਫੇਰੇ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਕੋਹਿਮਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਲਖੀਮਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਤਾਂਘ 18 ਜੂਨ 2024 71,510
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਮਾਜੁਲੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਸੋਮ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,510
ਪੀਰੇਨ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਫੈਕ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਸੇਨਾਪਤੀ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਸਿਬਸਾਗਰ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਥੌਬਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਤੁਨਸੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਉਖਰੂਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 71,600
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 18 ਜੂਨ 2024 71,450
ਵੋਖਾ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 18 ਜੂਨ 2024 71,620
ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਚਰੈਇਡਿਓ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਦੀਮਾਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਗੋਲਘਾਟ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਜੋਰਹਾਟ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਕਿਫੇਰੇ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਕੋਹਿਮਾ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਲਖੀਮਪੁਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਤਾਂਘ 18 ਜੂਨ 2024 88,860
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਮਾਜੁਲੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਸੋਮ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,860
ਪੀਰੇਨ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਫੈਕ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਸੇਨਾਪਤੀ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਸਿਬਸਾਗਰ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਥੌਬਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਤੁਨਸੰਗ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਉਖਰੂਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 18 ਜੂਨ 2024 88,980
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 18 ਜੂਨ 2024 88,790
ਵੋਖਾ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 18 ਜੂਨ 2024 89,000
ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ