ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਦੀਮਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਕਿਫੇਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਕੋਹਿਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਤਾਂਘ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,990
ਪੀਰੇਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਫੈਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਸੇਨਾਪਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਥੌਬਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਤੁਨਸੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਉਖਰੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,070
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 57,950
ਵੋਖਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 58,090
ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਬਿਸਵਾਨਥ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਚਰੈਇਡਿਓ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਦੀਮਾਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਪੂਰਬੀ ਇੰਫਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਗੋਲਘਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਜੋਰਹਾਟ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਕੰਗਪੋਕਪੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਕਰਬੀ ਅੰਗਲੌਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਕਿਫੇਰੇ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਕੋਹਿਮਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਲਖੀਮਪੁਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਤਾਂਘ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਲੌਂਗਲੇਂਜ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਮਾਜੁਲੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਮੋਕੋਕਚੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਸੋਮ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਕੋਈ ਨਹੀਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਪਾਪੂਪੇਅਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,170
ਪੀਰੇਨ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਫੈਕ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਸੇਨਾਪਤੀ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਸਿਬਸਾਗਰ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਟੇਮੈਂਗਲਾੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਥੌਬਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਤੁਨਸੰਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਉਖਰੂਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਵੈਸਟ ਇੰਫਾਲ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,260
ਵੈਸਟ ਕਰਬੀ ਐਂਗਲਾਂਗ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,110
ਵੋਖਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਜੁਨੇਹੋਤੋ 02 ਫਰਵਰੀ 2023 70,280
ਜੁਨੇਹੋਤੋ : ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ