ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ : ಚಿನ್ನದ ದರ

ಇಂದು 29 ಜನವರಿ 2022
49,080
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
28 ಜನವರಿ 2022 49,080 -970.00
27 ಜನವರಿ 2022 50,050 +300.00
26 ಜನವರಿ 2022 49,750 +0.00
25 ಜನವರಿ 2022 49,750 +320.00
24 ಜನವರಿ 2022 49,430 -130.00
23 ಜನವರಿ 2022 49,560 +0.00
22 ಜನವರಿ 2022 49,560 +0.00
21 ಜನವರಿ 2022 49,560 +0.00
20 ಜನವರಿ 2022 49,560 +460.00
19 ಜನವರಿ 2022 49,100 +10.00
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 50,050
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,610
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,131
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 49,060
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಜನವರಿ) 49,080
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 49,840
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,560
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,215
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 48,770
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 49,060
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 50,520
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,150
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,407
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 48,800
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 48,750
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 49,380
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 47,420
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 48,461
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 47,460
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 49,140
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ಇಂದು 29 ಜನವರಿ 2022
63,460.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
28 ಜನವರಿ 2022 63,460 -2,180.00
27 ಜನವರಿ 2022 65,640 +120.00
26 ಜನವರಿ 2022 65,520 +0.00
25 ಜನವರಿ 2022 65,520 -870.00
24 ಜನವರಿ 2022 66,390 -590.00
23 ಜನವರಿ 2022 66,980 +0.00
22 ಜನವರಿ 2022 66,980 +0.00
21 ಜನವರಿ 2022 66,980 +1,000.00
20 ಜನವರಿ 2022 65,980 +1,420.00
19 ಜನವರಿ 2022 64,560 +1,150.00
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 66,980
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,910
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 64,039
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,680
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಜನವರಿ) 63,460
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,050
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,680
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,152
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,160
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,680
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,790
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,150
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,279
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 66,110
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 63,150
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 67,760
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,080
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 64,484
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 61,080
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 66,520
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ