ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಚಿನ್ನದ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
59,280
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,280 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,160 -560.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,720 +160.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,560 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,560 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,320 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,310 +0.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,310 +430.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,880 -10.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,890 -40.00
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,720
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,880
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,338
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,650
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,280
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,700
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,470
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,126
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,510
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,610
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,190
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,430
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,395
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,430
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 60,190
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,350
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,310
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,304
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,350
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,430
ರಾಮನಾಥಪುರಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ರಾಮನಾಥಪುರಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
73,420.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,420 +260.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,160 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,300 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,630 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,630 +430.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,200 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,200 +10.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,190 +1,260.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 70,930 -490.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,420 -490.00
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,050
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,930
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,716
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 75,040
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 73,420
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,620
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,090
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,275
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,270
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,620
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,630
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,120
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,826
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 70,120
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,710
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,190
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,490
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,653
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,910
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 70,110
ರಾಮನಾಥಪುರಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ