ಇಡುಕ್ಕಿ, ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಇಡುಕ್ಕಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
51,920
+250.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,670 -340.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,010 -720.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,730 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,730 +10.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +0.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +270.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,450 +100.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,350 -40.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,390 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,380 +400.00
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,810
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,264
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,600
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 51,670
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,500
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,650
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,139
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,850
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,650
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,070
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,520
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,232
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,200
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,070
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,120
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,190
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,062
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,620
ಇಡುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,260
ಇಡುಕ್ಕಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಇಡುಕ್ಕಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
57,430.00
+230.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,200 -830.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,030 -1,580.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,610 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,610 +10.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,600 +0.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,600 +950.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,650 -570.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,220 -110.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,330 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,330 +1,670.00
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,610
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,200
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,563
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,510
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 57,200
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,040
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,850
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,181
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,870
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,880
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,990
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,620
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,661
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,740
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,620
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,610
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,310
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,095
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,610
ಇಡುಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,520
ಇಡುಕ್ಕಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ