ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಬಾಗೇಶ್ವರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಚಮೋಲಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಚಂಪಾವತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಹರಿದ್ವಾರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ನೈನಿತಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಪೌರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಪಿಥೋರಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,880

ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಬಾಗೇಶ್ವರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಚಮೋಲಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಚಂಪಾವತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಹರಿದ್ವಾರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ನೈನಿತಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಪೌರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಪಿಥೋರಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,400