ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಬಾಗೇಶ್ವರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಚಮೋಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಚಂಪಾವತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಹರಿದ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ನೈನಿತಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಪೌರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಪಿಥೋರಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140

ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಬಾಗೇಶ್ವರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಚಮೋಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಚಂಪಾವತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಹರಿದ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ನೈನಿತಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಪೌರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಪಿಥೋರಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,750