ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಬರ್ನಾಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಬಟಿಂಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಜಲಂಧರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಕಪುರ್ಥಾಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಲುಧಿಯಾನ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಮಾನಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಮೊಗಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಮುಕ್ತರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಪಟಿಯಾಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ರೂಪನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಸಂಗ್ರೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಸಾಸ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಬರ್ನಾಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಬಟಿಂಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಜಲಂಧರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಕಪುರ್ಥಾಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಲುಧಿಯಾನ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಮಾನಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಮೊಗಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಮುಕ್ತರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಪಟಿಯಾಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ರೂಪನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಸಂಗ್ರೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಸಾಸ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,660