ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಬರ್ನಾಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಬಟಿಂಡಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಜಲಂಧರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಕಪುರ್ಥಾಲ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಲುಧಿಯಾನ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಮಾನಸಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಮೊಗಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಮುಕ್ತರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಪಟಿಯಾಲ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ರೂಪನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಸಂಗ್ರೂರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಸಾಸ್ ನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 22 ಜೂನ್ 2024 71,620

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಬರ್ನಾಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಬಟಿಂಡಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಜಲಂಧರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಕಪುರ್ಥಾಲ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಲುಧಿಯಾನ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಮಾನಸಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಮೊಗಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಮುಕ್ತರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಪಟಿಯಾಲ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ರೂಪನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಸಂಗ್ರೂರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಸಾಸ್ ನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 22 ಜೂನ್ 2024 89,390