ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಬರ್ನಾಲಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಬಟಿಂಡಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಜಲಂಧರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಕಪುರ್ಥಾಲ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಲುಧಿಯಾನ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಮಾನಸಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಮೊಗಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಮುಕ್ತರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಪಟಿಯಾಲ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ರೂಪನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಸಂಗ್ರೂರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಸಾಸ್ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,860

ಪಂಜಾಬ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಬರ್ನಾಲಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಬಟಿಂಡಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಜಲಂಧರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಕಪುರ್ಥಾಲ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಲುಧಿಯಾನ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಮಾನಸಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಮೊಗಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಮುಕ್ತರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಪಟಿಯಾಲ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ರೂಪನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಸಂಗ್ರೂರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಸಾಸ್ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,370