ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
59,030
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,030 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,910 -560.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,470 +160.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,310 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,310 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,070 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,060 +0.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,060 +430.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,630 -10.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,640 -40.00
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,470
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,630
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,088
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,400
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,030
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,450
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,220
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,878
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,260
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,360
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,930
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,180
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,144
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,180
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 59,930
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,100
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,060
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,054
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,100
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,180
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
73,110.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,110 +260.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,850 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,990 +660.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,330 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,320 +420.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,900 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,890 +10.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,880 +1,250.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 70,630 -490.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,120 -490.00
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,730
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,630
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,374
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,720
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 73,110
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,300
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,790
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,969
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 73,960
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,300
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,310
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,820
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,514
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 69,820
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,390
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,880
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,200
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,350
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,600
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 69,820
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ