ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಹರಿಯಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಚಿನ್ನದ ದರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2023
59,820
+710.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110 +0.00
29 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,110 -290.00
28 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,400 +640.00
27 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,760 -720.00
26 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,480 +0.00
25 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,480 +10.00
24 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,470 -280.00
23 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750 +840.00
22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,910 +140.00
21 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,770 -840.00
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,750
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 54,950
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,713
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 55,870
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಮಾರ್ಚ್) 59,110
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,810
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,440
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 56,403
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 57,810
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಫೆಬ್ರವರಿ) 55,840
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,180
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,030
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 56,384
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 55,030
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 57,090
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 55,060
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 53,400
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 54,371
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 53,800
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 55,020
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2023
72,080.00
+1,260.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820 +10.00
29 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,810 +160.00
28 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,650 +620.00
27 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,030 -410.00
26 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,440 +10.00
25 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,430 +0.00
24 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,430 +170.00
23 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,260 +980.00
22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 69,280 +840.00
21 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,440 -360.00
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 70,820
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,830
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,786
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,440
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಮಾರ್ಚ್) 70,820
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 70,380
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,650
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,348
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 69,950
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಫೆಬ್ರವರಿ) 64,550
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,850
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 67,970
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 68,852
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 69,280
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 68,910
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,680
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 64,970
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 67,846
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 65,150
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 69,280
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ