ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಚಿತ್ತೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಗುಂಟೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಕಡಪ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಕರ್ನೂಲ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ನೆಲ್ಲೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಪ್ರಕಾಶಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ವಿಜಯನಗರಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,110

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಚಿತ್ತೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಗುಂಟೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಕಡಪ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಕರ್ನೂಲ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ನೆಲ್ಲೂರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಪ್ರಕಾಶಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ವಿಜಯನಗರಂ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,830