ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಚಿತ್ತೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಗುಂಟೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಕಡಪ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಕರ್ನೂಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ನೆಲ್ಲೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಪ್ರಕಾಶಂ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ವಿಜಯನಗರಂ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,930

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಚಿತ್ತೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಗುಂಟೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಕಡಪ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಕರ್ನೂಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ನೆಲ್ಲೂರು 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಪ್ರಕಾಶಂ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ವಿಜಯನಗರಂ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,470