ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಚಿತ್ತೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಗುಂಟೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಕಡಪ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಕರ್ನೂಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ನೆಲ್ಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಪ್ರಕಾಶಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ವಿಜಯನಗರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,150

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಚಿತ್ತೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಗುಂಟೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಕಡಪ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಕರ್ನೂಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ನೆಲ್ಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಪ್ರಕಾಶಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ವಿಜಯನಗರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,770