ಮೇಘಾಲಯ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಮೇಘಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಮೇಘಾಲಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಮೇಘಾಲಯ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮೇಘಾಲಯ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ರಿ ಭೋಯಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ನೈ w ತ್ಯ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,220
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 29 ಜನವರಿ 2022 49,220

ಮೇಘಾಲಯ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ಪೂರ್ವ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ರಿ ಭೋಯಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ನೈ w ತ್ಯ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,640
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 29 ಜನವರಿ 2022 63,640