ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

24 ಮಾರ್ಚ್ 2023
60,080
+220.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
23 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860 +840.00
22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020 +140.00
21 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,880 -840.00
20 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720 +50.00
19 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670 +10.00
18 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660 +0.00
17 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660 +1,420.00
16 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,240 -320.00
15 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,560 +880.00
14 ಮಾರ್ಚ್ 2023 57,680 -140.00
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,860
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,050
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,349
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 55,980
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (23 ಮಾರ್ಚ್) 59,860
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,920
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,540
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 56,508
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 57,920
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಫೆಬ್ರವರಿ) 55,950
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,290
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,130
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 56,509
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 55,130
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 57,200
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 55,160
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 53,500
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 54,472
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 53,900
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 55,130
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

24 ಮಾರ್ಚ್ 2023
71,380.00
+990.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
23 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,390 +980.00
22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 69,410 +850.00
21 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,560 -370.00
20 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,930 +160.00
19 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,770 +10.00
18 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,760 +0.00
17 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,760 +2,080.00
16 ಮಾರ್ಚ್ 2023 66,680 -760.00
15 ಮಾರ್ಚ್ 2023 67,440 +420.00
14 ಮಾರ್ಚ್ 2023 67,020 +340.00
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 70,390
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,940
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 65,773
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,560
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (23 ಮಾರ್ಚ್) 70,390
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 70,510
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,770
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,471
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 70,080
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಫೆಬ್ರವರಿ) 64,670
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,970
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,100
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 68,974
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 69,410
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 69,040
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,810
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 65,090
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 67,973
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 65,270
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 69,410
ಮಚಿಲಿಪಟ್ನಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ