ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ, ಮಿಜೋರಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
63,920
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,920 +1,070.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,850 +320.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,530 -90.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,620 +160.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,460 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,620 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,610 +0.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,610 +360.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,250 -160.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,410 +10.00
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,920
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,920
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,920
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,920
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,920
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,130
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,640
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,452
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 63,130
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,850
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,650
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,850
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,628
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,650
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,910
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,950
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,310
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,758
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,520
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,510
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
72,480.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,480 +1,020.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,460 +2,120.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,340 -350.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,690 -260.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,950 -1,010.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,960 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,950 +0.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,950 +230.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,720 -450.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,170 -560.00
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,480
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,480
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,480
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,480
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,480
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,610
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,340
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,205
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,610
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,460
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,640
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,150
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,444
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,640
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,630
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 78,000
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,620
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,841
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,990
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,600
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ