ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ, ಮಿಜೋರಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಚಿನ್ನದ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,000
+280.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,720 -340.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,060 -720.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,780 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,780 +10.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,770 +0.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,770 +280.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,490 +90.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,400 -40.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,440 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,430 +400.00
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,860
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,650
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,311
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,650
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 51,720
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,550
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,700
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,187
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,900
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,700
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,120
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,570
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,277
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,250
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,120
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,170
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,240
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,109
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,670
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,310
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
57,480.00
+230.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,250 -830.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,080 -1,590.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,670 +10.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,660 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,660 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,650 +950.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,700 -570.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,270 -120.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,390 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,390 +1,680.00
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,670
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,250
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,616
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,570
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 57,250
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,090
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,900
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,234
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,930
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,930
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,040
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,680
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,716
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,800
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,680
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,670
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,360
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,152
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,670
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,580
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ