ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ, ತೆಲಂಗಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
63,770
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,770 +1,070.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,700 +320.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,380 -90.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,470 +160.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,310 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,470 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,460 +0.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,460 +360.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,100 -160.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,260 +10.00
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,980
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,490
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,303
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,980
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,700
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,490
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,700
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,479
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,490
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,770
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,800
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,170
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,609
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,370
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,360
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
72,310.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,310 +1,020.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,290 +2,120.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,170 -360.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,530 -250.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,780 -1,010.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,790 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,780 +0.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,780 +230.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,550 -450.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,000 -560.00
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,310
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,310
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,310
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,310
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,310
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,440
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,170
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,035
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,440
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,290
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,460
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,980
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,271
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,460
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,450
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,810
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,450
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,662
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,800
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,420
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ