ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿನ್ನದ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
72,000
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 72,000 -140.00
19 ಜೂನ್ 2024 72,140 +50.00
18 ಜೂನ್ 2024 72,090 +210.00
17 ಜೂನ್ 2024 71,880 -450.00
16 ಜೂನ್ 2024 72,330 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 72,330 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 72,320 +830.00
13 ಜೂನ್ 2024 71,490 -770.00
12 ಜೂನ್ 2024 72,260 +410.00
11 ಜೂನ್ 2024 71,850 +90.00
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,450
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,490
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,143
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,140
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 72,000
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,990
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,140
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,680
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 71,150
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 72,130
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,380
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,620
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,685
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,620
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 70,910
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,400
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 64,010
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,250
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,010
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,990
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
89,860.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 89,860 -370.00
19 ಜೂನ್ 2024 90,230 +510.00
18 ಜೂನ್ 2024 89,720 +160.00
17 ಜೂನ್ 2024 89,560 -280.00
16 ಜೂನ್ 2024 89,840 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 89,840 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 89,830 +1,190.00
13 ಜೂನ್ 2024 88,640 -2,430.00
12 ಜೂನ್ 2024 91,070 +1,770.00
11 ಜೂನ್ 2024 89,300 -1,350.00
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,470
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88,640
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 90,508
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 92,250
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 89,860
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96,800
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 81,400
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88,673
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 81,540
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 92,240
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,460
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 76,070
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 82,193
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 76,070
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 81,250
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,080
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,570
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,935
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,570
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,540
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ