ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಅಮ್ರೆಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಆನಂದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಅರಾವಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಭರೂಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಭಾವನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಬೊಟಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ದಾಹೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಜಾಮ್ನಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಜುನಾಗ ad 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಖೇಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಕಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಮಹಿಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಮೊರ್ಬಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ನರ್ಮದಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ನವಸಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಪಟಾನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಸೂರತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ಟ್ಯಾಪಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ವಡೋದರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210
ವಲ್ಸಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,210

ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಅಮ್ರೆಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಆನಂದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಅರಾವಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಭರೂಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಭಾವನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಬೊಟಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ದಾಹೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಜಾಮ್ನಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಜುನಾಗ ad 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಖೇಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಕಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಮಹಿಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಮೊರ್ಬಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ನರ್ಮದಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ನವಸಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಪಟಾನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಸೂರತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ಟ್ಯಾಪಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ವಡೋದರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760
ವಲ್ಸಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,760