ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಅಮ್ರೆಲಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಆನಂದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಅರಾವಳ್ಳಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಭರೂಚ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಭಾವನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಬೊಟಾಡ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ದಾಹೋಡ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಜಾಮ್ನಗರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಜುನಾಗ ad 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಖೇಡಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಕಚ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಮಹಿಸಾಗರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಮೊರ್ಬಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ನರ್ಮದಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ನವಸಾರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಪಟಾನ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಸೂರತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ಟ್ಯಾಪಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ವಡೋದರಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920
ವಲ್ಸಾದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,920

ಗುಜರಾತ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಅಮ್ರೆಲಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಆನಂದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಅರಾವಳ್ಳಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಭರೂಚ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಭಾವನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಬೊಟಾಡ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
Ota ೋಟಾ ಉದಯಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ದಾಹೋಡ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಜಾಮ್ನಗರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಜುನಾಗ ad 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಖೇಡಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಕಚ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಮಹಿಸಾಗರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಮೊರ್ಬಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ನರ್ಮದಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ನವಸಾರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಪಂಚ ಮಹಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಪಟಾನ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಸೂರತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ಟ್ಯಾಪಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ದಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ವಡೋದರಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450
ವಲ್ಸಾದ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,450