ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ, ಬಿಹಾರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ : ಚಿನ್ನದ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
71,580
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 71,580 -1,000.00
20 ಜೂನ್ 2024 72,580 +860.00
19 ಜೂನ್ 2024 71,720 +50.00
18 ಜೂನ್ 2024 71,670 +210.00
17 ಜೂನ್ 2024 71,460 -450.00
16 ಜೂನ್ 2024 71,910 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 71,910 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 71,900 +830.00
13 ಜೂನ್ 2024 71,070 -770.00
12 ಜೂನ್ 2024 71,840 +410.00
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,020
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,070
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,764
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 71,720
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 71,580
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,550
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,730
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,257
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 70,730
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 71,710
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,950
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,220
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,268
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,220
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 70,500
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,000
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,640
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 65,866
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,640
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,600
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

22 ಜೂನ್ 2024
89,340.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
21 ಜೂನ್ 2024 89,340 -2,510.00
20 ಜೂನ್ 2024 91,850 +2,150.00
19 ಜೂನ್ 2024 89,700 +500.00
18 ಜೂನ್ 2024 89,200 +160.00
17 ಜೂನ್ 2024 89,040 -280.00
16 ಜೂನ್ 2024 89,320 +0.00
15 ಜೂನ್ 2024 89,320 +10.00
14 ಜೂನ್ 2024 89,310 +1,180.00
13 ಜೂನ್ 2024 88,130 -2,410.00
12 ಜೂನ್ 2024 90,540 +1,760.00
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 93,920
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 88,130
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 90,071
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 91,710
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (21 ಜೂನ್) 89,340
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96,240
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 80,930
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88,158
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 81,070
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 91,700
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 83,970
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,630
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,716
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,630
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 80,780
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,640
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,150
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,499
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,150
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,100
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ