ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು : ಚಿನ್ನದ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
72,900
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,900 +770.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,130 +320.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,810 +10.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,800 +0.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,800 +280.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,520 +430.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,090 -100.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,190 +400.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,790 +340.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,450 +10.00
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,900
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,170
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,789
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,170
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,900
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 67,940
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,590
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 65,813
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,590
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,540
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,800
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,310
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,122
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,800
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,520
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,310
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,520
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,298
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,310
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,580
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
83,580.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,580 -330.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,910 +780.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,130 +10.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,120 +0.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,120 +170.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,950 +270.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,680 +200.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,480 +560.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 81,920 +1,030.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 80,890 +0.00
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 83,910
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,570
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,348
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,570
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 83,580
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,580
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,100
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,440
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,100
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,040
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,230
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,970
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,830
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,230
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,090
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,250
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,770
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,061
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,250
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,240
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ