ಜಾರ್ಸುಗುಡ, ಒಡಿಶಾ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಚಿನ್ನದ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
51,700
+170.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,530 -330.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,860 -720.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,580 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,580 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,580 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,570 +270.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,300 +90.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,210 -30.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,240 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,240 +400.00
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,660
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,460
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,118
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,460
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 51,530
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,360
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,510
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,999
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,710
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,510
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,930
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,380
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,088
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,060
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 51,930
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,980
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,050
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,922
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,480
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,120
ಜಾರ್ಸುಗುಡ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಾರ್ಸುಗುಡ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
57,110.00
+70.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,040 -830.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,870 -1,580.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,450 +10.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,440 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,440 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,430 +950.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,480 -570.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,050 -120.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,170 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,170 +1,670.00
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,450
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,040
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,399
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,350
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 57,040
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,870
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,700
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,022
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,710
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,720
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,810
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,460
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,491
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,570
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,460
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,430
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,140
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,924
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,430
ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,350
ಜಾರ್ಸುಗುಡ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ