ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಬಂಕುರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಬರ್ಧಾಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಬಿರ್ಭಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಹೂಗ್ಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಹೌರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಕೋಲ್ಕತಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಮಾಲ್ಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ನಾಡಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಪುರುಲಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 25 ಜನವರಿ 2022 49,320
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,320

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಬಂಕುರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಬರ್ಧಾಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಬಿರ್ಭಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಹೂಗ್ಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಹೌರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಕೋಲ್ಕತಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಮಾಲ್ಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ನಾಡಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಪುರುಲಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 25 ಜನವರಿ 2022 66,240
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,240