ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಬಂಕುರಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಬರ್ಧಾಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಬಿರ್ಭಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಹೂಗ್ಲಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಹೌರಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಕೋಲ್ಕತಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಮಾಲ್ಡಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ನಾಡಿಯಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಪುರುಲಿಯಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 14 ಜುಲೈ 2024 73,340
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,340

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಬಂಕುರಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಬರ್ಧಾಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಬಿರ್ಭಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಹೂಗ್ಲಿ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಹೌರಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಕೋಲ್ಕತಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಮಾಲ್ಡಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ನಾಡಿಯಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಪುರುಲಿಯಾ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 14 ಜುಲೈ 2024 92,980
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 92,980