ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಬಂಕುರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಬರ್ಧಾಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಬಿರ್ಭಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಹೂಗ್ಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಹೌರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಕೋಲ್ಕತಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಮಾಲ್ಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ನಾಡಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಪುರುಲಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,970

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಬಂಕುರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಬರ್ಧಾಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಬಿರ್ಭಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಹೂಗ್ಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಹೌರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಕೋಲ್ಕತಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಮಾಲ್ಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ನಾಡಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಪುರುಲಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410
ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,410