ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ : ಚಿನ್ನದ ದರ

07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
62,320
+70.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,250 +190.00
05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,060 -180.00
04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,240 -960.00
03 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,200 +10.00
02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,190 +0.00
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,190 +730.00
30 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,460 -320.00
29 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,780 +340.00
28 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,440 +950.00
27 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,490 +0.00
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,200
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 62,060
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,688
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,190
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಡಿಸೆಂಬರ್) 62,250
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,780
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,690
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,893
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 60,790
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 62,460
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,250
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 56,470
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,118
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 57,430
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 60,910
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,470
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,220
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,835
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,400
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 57,420
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
74,250.00
-180.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 74,430 -590.00
05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 75,020 -760.00
04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 75,780 -1,810.00
03 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,590 +10.00
02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,580 +10.00
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,570 +410.00
30 ನವೆಂಬರ್ 2023 77,160 +1,140.00
29 ನವೆಂಬರ್ 2023 76,020 +670.00
28 ನವೆಂಬರ್ 2023 75,350 +1,290.00
27 ನವೆಂಬರ್ 2023 74,060 +10.00
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,590
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 74,430
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 76,328
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,570
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,430
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,160
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,010
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,581
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 71,290
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 77,160
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,850
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 66,630
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,501
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 69,690
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 71,640
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,730
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,680
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,080
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,720
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 69,680
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ